Navštivte náš e-shop!


Navštivte náš e-shop www.ANAVY.cz !


pátek 20. listopadu 2015

Návštěva šicí dílny Anavy / Visiting Anavy sewing workshop

For English version click here.

Je úterý ráno a z polí za Boskovicemi stoupá mlha. V kopcovité krajině mezi loukami elegantně kličkuje úzká silnice. Do malého městečka v srdci Boskovické brázdy jedeme navštívit šicí dílnu firmy Anavy, která je výrobcem moderních látkových plen. V nenápadné budově za železniční tratí vznikají plenky, které nosí tisíce dětí u nás i v zahraničí.

Ve dveřích nás hlasitě vítá paní šéfová – Mirka. Před pěti lety si s majitelkou firmy, paní Ivanou Filipovičovou, „plácly“ a spolupracují dodnes. Paní Filipovičová šila plenky nejprve doma, pro velký zájem bylo ale třeba najít spolupracovnici – a tak se potkaly s paní Mirkou, majitelkou šicí dílny v Opatovicích. „Šilo se tu leccos,“ zavzpomíná elegantní tmavovláska, „někdy šály, čepice, pak látkové tašky, pracovní oděvy..“ Když odpovídala na inzerát: „Hledám švadlenu na šití látkových plenek,“ myslela, že půjde o drobný přivýdělek; co může být na plenkách tak složitého k šití? Dnes se tomu s paní Filipovičovou smějí. Ušít dobrou plenku je totiž skutečný majstrštyk.


Firma se rychle zavedla na českém i zahraničním trhu a paní Mirka musela k šití plenek přibrat další dvě švadleny – dnes už pro naši firmu šije a kompletuje 12 lidí. Všechny ženy jsou místní, tři z nich jsou maminky na mateřské, které připravují materiály k šití ve volných chvilkách doma, mnoho švadlen tu také začínalo těsně po mateřské dovolené a chválí si příjemnou práci v blízkosti školy a školky.

Procházíme sklady s materiálem a nevíme, kam se dívat dřív- desítky pestrobarevných vzorů, velké role hebkých bavlněných, bambusových a sametových látek vyskládané až ke stropu. Neodoláme a prsty hladíme jemné plyšové povrchy. „A budeme rozšiřovat,“ vykládá pyšně paní Mirka. „Skladovací prostory nestačí a dílna už je nám taky malá. Zákazníků přibývá, hotové zboží nám doslova mizí pod rukama.“ I když je její zodpovědností výroba, po odeslání do prodeje ráda sleduje facebookové stránky a těší se z radosti maminek nad novými plenkami. „Máme tak okamžitou zpětnou vazbu přímo od zákazníka,“ vysvětluje.

Za chvíli vcházíme do šicí dílny. Ve světlé místnosti panuje čilý pracovní ruch. Šít se začíná časně zrána, v osm pak zavoní káva a potom už stroje pravidelně vrčí až do přestávky. Chvílemi si připadáme jako na zkoušce orchestru – každý stroj má jiný zvuk, některé vrčí, jiné šumí, klapají a cvakají, další vrní a předou. A do toho se v pravidelných intervalech ozývá píst patentkovačů. Kdyby se tu zastavil Dvořák, mohla mít Humoreska úplně jinou podobu, říkám si. Chybí už jen dirigent! *


Na velkém pracovním stole leží v několika vrstvách připravená látka, paní Markéta z ní ruční řezačkou šikovně vyřezává tvary budoucích plenkových kalhotek. Za chvíli tu místo metráže leží hromady připravených tvarů. „Z menších odřezků se vyřezávají dámské látkové vložky,“ vysvětluje. „Ani kousek látky nepřijde nazmar.“ Potom je třeba jednotlivé vrstvy materiálů zkompletovat, podle toho, jaká plenka se šije. Většina z nich je složená z několika vrstev, každá vrstva je z jiného materiálu.

Zkompletované plenky putují k patentkovacím strojům. Ty obsluhují Petra se Šárkou. Jejich úkolem je vybrat barevně ladící patentky a narazit je na plenku. „Na jednu plenku přijde kolem dvaceti, třiceti patentek,“ popisuje paní Šárka. „Na některých svrchních kalhotkách je i čtyřicet patentek!“ „To aby každému miminku plenka co nejlépe seděla,“ připojuje se paní Petra. „Těm štíhlým i těm, co mají silnější stehýnka nebo větší bříško.“ Vybrat barevné patentky není jednoduché. „ Kolikrát se na dílně vedou vášnivé debaty – žlutou, nebo modrou? Nebo světle oranžovou?“ smějí se dámy.

Na opatentkované plenky je třeba našít gumičky. Paní Jana je natáhne na látku, přejede strojem a za šicí jehlou už se objevují pravidelné vlnky – celé to trvá jen pár sekund, ale plenky dostávají svůj konečný kalhotkový tvar.


 Teď je potřeba všechny vrstvy sešít, to mají na starosti paní Dáša, Hanka a Romana. „Chce to praxi, aby při sešívání žádná vrstva neutekla, ani se nenakrčila,“ říká paní Dáša. Vedle ní na stole stojí v komínkách hotové plenky různých barev a obrázků. „Tady si vybere každý,“ všímá si mě paní Hanka. „Máme tu něžné dětské potisky, ale i tmavé vzory pro náročné maminky, které roztomilými kytičkami neuspokojíte,“ směje se sympatická paní. Před časem přišla o práci, měla pár let před důchodem. Po několika měsících nastoupila sem a už tu šije druhým rokem. „Práce mě baví, je to radost, šít plenky pro ty maličké!“

S tím souhlasí i paní Irena, která u vedlejšího stolu šije přebalovací podložky – vespod vzorovaný voděodolný materiál, na povrchu jemný kojenecký plyš. „Šití na miminka je kreativní práce – nejraději kombinujeme různě barevné materiály s tištěnými vzory. Látky se často obměňují, takže je stále co vymýšlet.“

Hotové plenky se balí do velkých krabic a posílají do skladu. Paní Mirka pečlivě kontroluje, jestli počty správně sedí. „Krabice putují mezi dílnou a skladem, dokud jsou ještě použitelné. Látkové plenky staví na ekologickém přístupu k životu, snažíme se o to i při výrobě. Žádné zbytečné krabice, žádné papírové obaly, minimum obalových plastových materiálů.“

Ještě napsat adresu, předat pohlednému chlapíkovi z doručovací služby a zítra máme plenky u nás ve skladu v Ivančicích. Však už na ně zákazníci čekají.


* Antonín Dvořák je významný český skladatel. Inspirací při komponování skladby Humoreska mu byly zvuky jedoucího vlaku.


Autor: Hana KřivánkováVisiting Anavy sewing workshopIt is Tuesday morning and the fog is rising from the fields near Boskovice. A narrow road turns elegantly between the meadows in the hilly countryside. We are going to a small town located in the heart of the Boskovice furrow to visit the sewing workshop of the Anavy company which is a producer of modern cloth diapers. In the inconspicuous building behind the train tracks,the diapers worn by thousands of children in the Czech Republic and abroad are made.

In the door, the manager of the production – Mrs Mirka, welcomes us cordially. Five years ago, she made a deal with the owner of the company, Mrs. Ivana Filipovičová, and both of them have cooperated to this day. At first, Mrs. Filipovičová sewed the diapers at home but thanks to the great interest of the customers, it was necessary to find a coworker – so she met with Mrs. Mirka, the owner of the sewing workshop in Opatovice. "We had sewed many different things here" the elegant brunette remembers. "Sometimes scarves, caps, then cloth bags, working suits..." When she responded to an advertisement in which they were looking for a seamstress for sewing cloth diapers, she thought that it will be only a small extra income. After all, what could be so difficult on sewing diapers? Now, she and Mrs Filipovičová are laughing at it. To sew a good diaper is a real mastery.


The company got quickly introduced to the Czech market as well as abroad and Mrs. Mirka had to hire another two seamstresses – today twelve people sew and assemble the goods here already. All the women are local, three of them are mothers on maternity leave who prepare the material for sewing in the spare moments at home, many other seamstresses began to work just after the end of maternity leave and appreciate a nice job in the neighborhood of schools and kindergartens.

Now, we are walking through a warehouse filled up with the material and do not know where to look first – there are dozens of colorful patterns, large rolls of soft cotton, bamboo and velvet fabrics stacked up to the ceiling. We can´t resist carresing fine plush surfaces with our fingers. "And we are going to expand." Mrs. Mirka tells us proudly. "Storage spaces are not big enough anymore and a workshop starts to be small too. The number of customers is increasing and the finished goods are flying off the shelves, literally.“ Even though she is responsible for the manufacture, after shipping the goods to the warehouse she checks our facebook pages and enjoys the joy of mothers when they receive the new diapers. "We have an immediate feedback directly from our customers." she explains.

We just entered the sewing workshop. In a bright room, there is a lively working activity. The work starts early in the morning, at seven o´clock the coffee smells nice and then the machines growl regularly until a break. After a while, it sounds like a runaway orchestra - each of the machines makes a different sound, some growl or purr, while the others clatter and chatter. In addition, at regular intervals one can also hear the piston snap fastening machines. If Antonín Dvořák would have visited this place, his Humoresque could have a completely different form, I thought. Just a bandmaster is missing! *


On a large work bench, prepared fabric lies in several layers. Mrs. Markéta cuts skillfully the shapes of future cloth diapers with a hand cutter. In a while the yard goods turn into piles of prepared shapes. „Not even a piece of fabric is wasted.“, she explains. „From the smaller cuttings, the lady pads are made." Then it is necessary to complete the separate layers of material, depending on what kind of diaper is going to be sewed. Most of them are composed of several layers, where each layer is made from a different material.

The assembled diapers go to the snap fastening machines. Those are operated by Petra and Šárka. Their task is to select color-matching snaps, and fasten them on the diaper. „On average, there are approximately twenty to thirty snaps per one diaper.“ Mrs. Šárka describes. „On some types of diapers there are even forty snaps!“ "This is to ensure the best fit possible for slender babies as well as for those who have thicker thighs or bigger tummy." Mrs. Petra joins in. To choose the right colour of the snaps is not easy. "Many times there are passionate discussion in the workshop – yellow, or blue? Or a bright orange?“ the ladies laugh.

To the diapers with snaps, elastics must be sewed. Mrs. Jana stretches them on the fabric, runs over with the sewing machine, and the regular ripples appear behind the sewing needle already – the whole work takes only a few seconds, but the diapers get their final fitted shape.

As a next step, all layers of the diaper must be sewed together. This is done by Mrs. Dáša, Mrs. Hanka and Mrs. Romana. "It takes practice to sew all layers together in such a way that no layer runs away or creates wrinkles." Mrs. Dáša explains. Next to her on the table there are finished diapers of various colors and patterns, folded in piles. Everyone can choose their favourite one." Mrs. Hanka notices me. "We can offer sweet children's prints as well as dark designs for the exacting moms, who are not so pleased with cute flowers." the nice lady laughs. A while ago she became unemployed, just a few years before retirement. She got hired in here and has sewed the diapers for two years already. "I enjoy the work, it is a pleasure to sew diapers for those little babies!"

Mrs. Irena, who makes the changing mats at the next work bench, agrees on that. The changing mats are made from water resistant material at the bottom while on the surface there is soft baby plush. "Sewing for babies is a creative work – we like combining the differently colored materials with printed patterns the most. Fabrics often change, so there is always something new to create.“


The finished diapers are packed into large boxes and sent to the distribution centre. Mrs. Mirka checks carefully if the numbers of the diapers agree properly. "The cardboard boxes travel between the workshop and distribution centre, as long as they are usable. The cloth diapers build on the idea of the ecological approach to life, so we try to do the same also in the production. No unnecessary boxes, no paper packaging, minimum of plastic materials.“

Now it remains to write an address and pass the box to the handsome guy from the delivery service and tomorrow we have the diapers available in our distribution centre in Ivančice. However, their journey does not end here because our customers have been waiting for them.


* Antonín Dvořák was a famous Czech composer. The inspiration for one of his most popular composition were the sounds of the running train.

středa 11. listopadu 2015

Usazeniny vodního kamene a prášku v látkových plenách

Před několika dny se k nám dostala plenka, která byla na první pohled zanešená vodním kamenem a dalšími minerálními látkami. Nejvíce patrné to bylo na suchých zipech, které vypadaly jakoby poprášené a zacuchané, na omak byly tuhé a velmi špatně držely zapnuté.

Na videu níže je vidět výsledek malého chemického experimentu :-) Plenku jsem ponořila do teplé vody s kyselinou citronovou (cca polévková lžíce na 2 l vody). Výsledné šumění je projevem reakce kyseliny s vápenatými usazeninami v plence.


 

Proč byla plenka takto zanesená?

 • Špatně dávkovaný prací prášek (málo nebo moc) -- je potřeba dávkovat dle tvrdosti vody ve vaší oblasti, řiďte se informacemi na obale pracího prostředku
 • Málo vody v pracím cyklu nebo při máchání -- možnou příčinou je přeplněná pračka nebo snaha moderních praček šetřit vodou. Látkové pleny jsou oproti běžnému prádlu velmi nasákavé, pračka s tím nepočítá a plenky se tudíž perou "nasucho". Řešením je pračku méně plnit, přidat volbu "více vody", pokud to pračka umožňuje nebo alespoň přidat máchání navíc. Rozhodně nepoužívejte "ECO" prací programy, jejichž cílem je šetřit vodu (což nahrazují delší dobou praní).
 • Některé prací prášky mají tendenci způsobovat usazeniny víc, než jiné. Je potřeba experimentovat. Dále je v tomto ohledu velmi nebezpečný mýdlový sliz, se kterým je to doslova alchymie, jak při přípravě, tak při jeho používání. 

Proč vlastně vadí, když jsou v prádle usazeniny? 

 • Prádlo je zašedlé, tvrdé, mohou se objevit barevné mapy.
 • Zejména u látkových plen se v usazeninách dobře daří bakteriím. Často se potom stává, že zdánlivě dobře vypraná plena ihned po prvním počůrání nepříjemně zapáchá (jako "mokrý hadr").
 • Snižuje se životnost plen -- ztvrdlá vlákna se více lámou, materiál se snáze prodře či jinak opotřebí. Suché zipy špatně drží.

Jak pleny zbavit usazenin? 

V první řadě je potřeba odstranit příčiny, tedy upravit vaši prací rutinu. Samostatný článek o praní plen najdete zde -- http://blog.anavy.cz/2014/08/prani-latkovych-plen.html.

Je více možností, jak se usazenin zbavit:

 • Pleny vyprat na 60 stupňů v čisté vodě, možno i několikrát po sobě. 
 • Pleny ponořit do teplé (= ve vodě lze udržet ruku) vody s kyselinou citronovou. Dávkujte cca 1 polévkovou lžíci na 2 litry vody. Dobře promíchejte a plenky ponořte, promačkejte a nechte několik minut ležet, dokud neustane šumění. Pleny by neměly v roztoku ležet déle, hrozí pak jejich poškození! Následně plenky vyždímejte, přendejte do pračky a nechte důkladně vymáchat. Podrobný postup najdete ve videu Péče o pleny.
 • Pro ještě lepší pročištění je možné plenky vyprat s přídavkem desinfekčního přípravku, např. Sanytol. Doporučuji jej přidat do hlavního cyklu, ne místo aviváže, jak uvádí výrobce. Tak máte jistotu, že se Sanytol z prádla důkladně vymáchá a nepřijde do styku s dětskou pokožkou.

čtvrtek 29. října 2015

Přehled plenek Anavy a jejich charakteristika

In English
  • Kalhotkové plenky Anavy

  Jsou to plenky ušité do tvaru kalhotek se zapínáním na suchý zip, patentky či snappi sponku. Výborně sají a mají kolem nožiček gumičku jako ochranu před protečením. Nemají nepropustnou PUL vrstvu, je tedy třeba je doplnit svrchními PUL kalhotkami, popř. svrchními vlněnými či fleecovými kalhotkami. Dělí se na:
  • Novorozenecké (pro nejmenší děti, obsahují kalhotky + savé jádro)
  novorozenecká srdíčka
  MATERIÁL:
  vnitřní vrstva a povrch savého jádra: 80 % viskóza (bambus), 20 % polyester
  střední vrstva a savé jádro: 80 % bavlna, 20 % polyester
  vnější dekorativní vrstva: 95 % bavlna, 5 % elastan // 100% bavlna // 80% bavlna, 20% polyester (dle konkrétního vzoru)
  • Jednovelikostní (lze používat od narození po nočník, velikost se upravuje patentkami; obsahuje kalhotky + 2 savá jádra)
  kalhotková letadla
  MATERIÁL:
  podšívka a savá jádra: 80% viskóza (bambus), 20 % polyester
  střední vrstva: 80% bavlna, 20% polyester
  vnější dekorativní vrstva: 100% bavlna / 95% bavlna, 5% elastan / 80% bavlna, 20% polyester (konkrétní složení na etiketě výrobku)
  • Noční /XL (plenka pro starší děti od 6 kil, kterým nestačí jednovelikostní plenka. Koupit si ji můžete ve 2 variantách:

Vyrábíme ve dvou variantách:

 • s vícevrstvou plenkou
 • s dlouhou vkládací plenkou


MATERIÁL:
dlouhé savé jádro: 71 % viskóza (bambus), 29 % polyester
vícevrstvá plenka: 70 % viskóza (bambus), 28 % biobavlna, 2 % polyester
podšívka: 67 % viskóza (bambus), 33 % polyester
vnější vrstva: 80 % bavlna, 20 % polyester
 • Anavy Easy (all in one, vše v jednom)

 • Plenky složené z nepromokavých kalhotek a dvou savých jader. Nedělají velký zadeček a jsou úzké mezi nožičkama, takže se nejvíce podobají jednorázovým plenkám. Podle potřeby můžete dávat buď jedno nebo dvě savá jádra.
  Pokud vašemu dítěti tato plenka savostí nestačí, zvolte kalhotkovou plenku -- viz výše -- (má volánky kolem nožiček, takže lépe zabrání "nehodám", pro starší děti na noc pak noční/XL plenku (více savá, širší).

  easy pohádkový les
  MATERIÁL:
  Vnější vrstva: 100% polyester s polyuretanovým zátěrem; podšívka: 100% polyester
  savá jádra: 80%viskóza (bambus), 20% polyester
  • Čtvercové plenky

  Stále oblíbené jsou i klasické čtvercové plenky - pro novorozená miminka se skládají na novorozenecký sklad (https://www.youtube.com/watch?v=S1TN98b-w1E&noredirect=1). Řídká stolice novorozenců jím neproteče kolem nožiček a nedělá velký zadeček. Je dobré vybírat kvalitní plenky s vyšší gramáží. Čtvercovou plenku můžete využít i jako osušku či poskládanou narovno místo savého jádra (vkladačky) do nepromokavých kalhotek.

  čtvercová žirafky
  MATERIÁL: 100% bavlna
  • Vícevrstvé plenky

  Moderní varianta čtvercových plen. Jsou menší a silnější než čtvercové, poskládané a sešité- vprostřed jsou 4 vrstvy a na krajích 2 vrstvy bambusovo/bavlněného froté či bavlny. Jsou snadnější na manipulaci, déle schnou.

  MATERIÁL: 70 % viskóza z BIO bambusu, 28 % BIO bavlna a 2 % polyester
  • Vkládací plenky, savá jádra

  • Vkládací plenky -- doplňkové plenky pro zvýšení savosti libovolné plenky. V nabídce jsou krátké i dlouhé, které se dají skládat dle potřeb miminka (např. více dopředu pro chlapečky).
  vkládací dlouhá
  MATERIÁL:  80% viskóza (bambus), 20% polyester
  • Savá jádra -- totožný produkt opatřený patentkami, je určen jako náhradní vnitřek k Anavy Easy (svrchní kalhotky Anavy Easy není třeba prát po každém použití, lze měnit jen savá jádra)
  MATERIÁL:  80% viskóza (bambus), 20% polyester
  • Svrchní kalhotky

  • PUL zapínací-- kalhotky s polyuretanovým zátěrem -- jsou prodyšné, nepromokavé. Dávají se na kalhotkovou plenku nebo vámi zvolenou libovolnou kombinaci plenek (vícevrstvé, čtvercové,..) u kterých potřebujeme ochranu před protečením.

  MATERIÁL: 100% polyester laminovaný polyuretanem, materiál je vyroben v EU, je atestován pro děti do 3 let i pro styk s potravinami.

  • PUL natahovací -- kalhotky s polyuretanovým zátěrem a pružným flísem kolem pasu a stehýnek. Jsou extra spolehlivé proti protečení, neotlačují pas ani stehýnka. Je třeba do nich dávat plenku, které na dítěti sama drží, tzn. nejsou vhodné na čtvercové plenky volně vložené.   

  MATERIÁL: 100% polyester laminovaný polyuretanem, lemy 100% polyester. Materiál je vyroben v EU, je atestován pro děti do 3 let i pro styk s potravinami.
  • Flísové -- kalhotky ze dvou vrstev aktivního polarflísu. Jsou výborně prodyšné, snadno se udržují. Nemají v sobě nepropustnou vrstvu, takže některým dětem mohou provlhat.
  flísové moře
  MATERIÁL: 100% polyester
  • Vlněné -- kalhotky z ovčí vlny. Jsou výborně prodyšné, nekoušou, ovčí vlna má antibakteriální účinky, zajišťuje v zimě i v létě optimální teplotu. Je třeba je průběžně impregnovat lanolinem -- před prvním použitím 2x, jinak cca po 2-3 praních.
  MATERIÁL: 100% merino vlna
  Lanolinová impregnace -- vlněné kalhotky je třeba pravidelně napouštět lanolinem (ovčí tuk), který se z nich vypírá. Zajištuje vodoodpudivost materiálu. Provádí se namáčením kalhotek do lanolinového roztoku na 4-6 hodin.
  • Separační plenky

  Slouží jako ochrana látkové plenky před největší nečistotou, některé také jako ochrana dětské pokožky před vlhkostí. Podle toho volíme i typ separační plenky:
  • Flísové - výborně chrání plenku před znečištěním, při počůrání udržují nejlépe pokožku v suchu, mají stejnou životnost jako látkové plenky, perou se spolu s plenkami
  separační flísové
  MATERIÁL: 100% polyester
  • Celulózové -- tekutinu nasáknou do sebe, udrží stolici (především kojeneckou vaječinu), brání znečištění spodních plenek, zůstávají pocitově vlhké
  separační celulózové
  • Viskózové -- tekutinu odvedou (propustí) do dalších plenek, zůstávají pocitově suché
  65-large_default
  Počůrané celulózové a viskózové plenky lze několikrát vyprat a použít znovu. Separačky znečištěné stolicí vyhoďte do popelnice, při spláchnutí do WC ucpávají čistírny odpadních vod.
  • Snappi sponka

  Sponka určená k sepnutí kalhotkové plenky bez zipu/patentek, čtvercové plenky poskládané na novorozenecký sklad či vícevrstvé plenky.

  • Testovací sada

  Dobrým řešením je zakoupit si testovací výbavičku a vyzkoušet, které plenky vám vyhovují nejvíc. V testovací výbavičce jsou obsaženy tyto produkty:

  testovací sada
  • Anavy Easy
  • jednovelikostní kalhotková plenka
  • vícevrstvá bambusová plenka
  • čtvercová plena
  • PUL svrchní kalhotky
  • snappi sponka (dá se s ní sepnout novorozenecký sklad, vícevrstvá plenka či kalhotková plenka na snappi sponku)
  Všechny plenky z testovací výbavičky určitě využijete i nadále, ty nejoblíbenější si doobjednáte.

  Veškeré produkty zakoupíte na našem e-shopu www.anavy.cz.


  Líbí se vám některé plenky a přemýšlíte, kolik si jich pořídit, aby vám ve výbavičce nic nechybělo? 

   

  Podívejte se na náš odkaz  http://www.anavy.cz/co-vsechno-mam-poridit-/


  Najdete zde přehled několika doporučených plenkových výbaviček, sestavených z různých typů plen, doporučený počet plen i cenovou relaci.   ANAVY DIAPERS – GENERAL KNOWLEDGE

  • Fitted diapers

  They are made of multiple layers of bamboo terry. These diapers are not waterproof, you have to use a cover. 
  We make fitted diapers in 3 sizes- Newborn, One-size and XL/night:
  •  Newborn-size  (fits from 2 kg to 6 kg, one insert included)
  novorozenecká srdíčka
  FABRIC CONTENT:
  inner layer and the top layer of the insert:  80 % viscose (bamboo), 20 % polyester
  middle layer and insert core: 80 % cotton, 20 % polyester
  outer decorative layer: 95 % cotton, 5 % elastane // 100% cotton // 80% cotton, 20% polyester (depends on particular print)
  • One-size (fits from birth to potty, two inserts included - short and long. Snaps on the front enable to adjust the size.)
  kalhotková letadla
   FABRIC CONTENT:
  inner layer and the top layer of the insert:  80 % viscose (bamboo), 20 % polyester
  middle layer: 80% cotton, 20% polyester
  outer decorative layer: 100% cotton / 95% bavlna, 5% elastane / 80% cotton, 20% polyester (depends on particular print)
  • Night /XL (fits from approx. 7 kg when the One-size diaper is not absorbent enough; suitable for night-time when you need an extra absorbent diaper. One extra large insert or a prefold included (you can choose )
  noční jahoda
   FABRIC CONTENT:
  long insert: 71 % viscose (bamboo), 29 % polyester
  prefold: 70 % viscose (bamboo), 28 % bio-cotton, 2 % polyester
  inner layer: 67 % viscose (bamboo), 33 % polyester
  outer layer: 80 % cotton, 20 % polyester
  • Anavy Easy 

  All in one diaper, fits from birth to potty. Slim fitting, perfect for newborn babies, suitable under close-fitting jeans or leggings, great for crawling and walking. It includes waterproof PUL cover with fleece lining + 2 inserts (short and long) No need for a separate waterproof cover. Tis diaper is not as absorbent as our fitted diaper. It is possible to buy the insert separately; we recommend to buy 2 sets of inserts for each Anavy Easy diaper (a set = long + short insert)

  easy pohádkový les
  FABRIC CONTENT:
  inserts : 80% viscose (bamboo), 20% polyester
  inner layer: 100% polyester
  outer layer: 100% polyester with PU lamination
  • Muslin Square

  (we offer Libštát and Kikko Muslins) 100% cotton, quick-drying, money saving option, but less absorbent and reliable, great for newborn babies folded up as a newborn fold, kite fold or angel fold. You can also fold it "flat" and put into a diaper cover. (https://www.youtube.com/watch?v=S1TN98b-w1E&noredirect=1).

  čtvercová žirafky
  FABRIC CONTENT: 100% cotton
  • Bamboo prefolds

  Modern alternative to muslin squares, prefolded and sewed up. 2 layers on the edges, 4 layers in the middle. You can use the trifold fold or the angel fold.

  FABRIC CONTENT: 70 % viscose (bamboo), 28 % bio cotton and 2 % polyester
  • Inserts, snap in inserts

  • Inserts -  additional inserts increase the absorbendy of any diaper. We offer short as well as long inserts.
  vkládací dlouhá
  FABRIC CONTENT:  80% viscose (bamboo), 20% polyester
  • Snap in inserts - identical product with snaps, replacement insert for Anavy Easy. We offer short as well as long inserts.
  FABRIC CONTENT:  80% viscose (bamboo), 20% polyester
  • Covers 

   We make 3 types of Covers:
  • PUL - Fabric laminated with polyurethae, waterproof, breathable. Suitable for diapers that are not waterproof and require a cover - fitted diapers, prefolds, muslin squares,..)
  svrchní disco květy
  FABRIC CONTENT: 100% polyester with PU lamination, made in USA
  • PUL pull on covers - easy on, easy off. Extra reliable, suitable primarily for night.
  •  
  • FABRIC CONTENT: 100% polyester with PU lamination, made in USA
  • Fleece- cover made of two layers of polar fleece - breathable, quick-drying; they can get moist when the child puts pressure on them (when sitting longer etc.)
  flísové moře
  FABRIC CONTENT: 100% polyester
  • WOOL - waterproof, antibacterial, keeps optimal temperature. They need regular lanolising to renew their water-resistance (every 2-3 washes)
  FABRIC CONTENT: 100% wool (merino)
  Lanolising - the wool cover has to be lanolised regularly to keep its water-repelling properties because the lanolin (sheep wool wax/fat) is gradually washed away. It´s done by sooaking the wool in a lanolin solution for several hours.

  • Liners

  Protect diapers from stool.
  • Fleece - hold runny poop, the best protection of the baby shkin against moisture; throw poop into the toilet before washing
  separační flísové
  FABRIC CONTENT: 100% polyester
  • Cellulose - protect diaper from a runny poop; they are not as dry to the touch as the wiscose liners; throw away when poopy, wash when wet.
  separační celulózové
  • Viscose- drain the liquid quickly into the diaper, stay dry to the touch. Throw away when poopy, wash wen wet.
  65-large_default

  • Snappi fastener

  Fastens various folds from muslin squares or fitted diaper made in Snappi fastener version.
  • Trial pack

  You can buy our trial kit and try, what diapers suit you most. The trial pack includes:

  testovací sada
  • Anavy Easy
  • Fitted diaper One-size
  • Bamboo Prefold
  • Muslin square
  • PUL Cover
  • Snappi fastener (fastens various folds from muslin squares)