Navštivte náš e-shop!


Navštivte náš e-shop www.ANAVY.cz !


pátek 20. listopadu 2015

Návštěva šicí dílny Anavy / Visiting Anavy sewing workshop

For English version click here.

Je úterý ráno a z polí za Boskovicemi stoupá mlha. V kopcovité krajině mezi loukami elegantně kličkuje úzká silnice. Do malého městečka v srdci Boskovické brázdy jedeme navštívit šicí dílnu firmy Anavy, která je výrobcem moderních látkových plen. V nenápadné budově za železniční tratí vznikají plenky, které nosí tisíce dětí u nás i v zahraničí.

Ve dveřích nás hlasitě vítá paní šéfová – Mirka. Před pěti lety si s majitelkou firmy, paní Ivanou Filipovičovou, „plácly“ a spolupracují dodnes. Paní Filipovičová šila plenky nejprve doma, pro velký zájem bylo ale třeba najít spolupracovnici – a tak se potkaly s paní Mirkou, majitelkou šicí dílny v Opatovicích. „Šilo se tu leccos,“ zavzpomíná elegantní tmavovláska, „někdy šály, čepice, pak látkové tašky, pracovní oděvy..“ Když odpovídala na inzerát: „Hledám švadlenu na šití látkových plenek,“ myslela, že půjde o drobný přivýdělek; co může být na plenkách tak složitého k šití? Dnes se tomu s paní Filipovičovou smějí. Ušít dobrou plenku je totiž skutečný majstrštyk.


Firma se rychle zavedla na českém i zahraničním trhu a paní Mirka musela k šití plenek přibrat další dvě švadleny – dnes už pro naši firmu šije a kompletuje 12 lidí. Všechny ženy jsou místní, tři z nich jsou maminky na mateřské, které připravují materiály k šití ve volných chvilkách doma, mnoho švadlen tu také začínalo těsně po mateřské dovolené a chválí si příjemnou práci v blízkosti školy a školky.

Procházíme sklady s materiálem a nevíme, kam se dívat dřív- desítky pestrobarevných vzorů, velké role hebkých bavlněných, bambusových a sametových látek vyskládané až ke stropu. Neodoláme a prsty hladíme jemné plyšové povrchy. „A budeme rozšiřovat,“ vykládá pyšně paní Mirka. „Skladovací prostory nestačí a dílna už je nám taky malá. Zákazníků přibývá, hotové zboží nám doslova mizí pod rukama.“ I když je její zodpovědností výroba, po odeslání do prodeje ráda sleduje facebookové stránky a těší se z radosti maminek nad novými plenkami. „Máme tak okamžitou zpětnou vazbu přímo od zákazníka,“ vysvětluje.

Za chvíli vcházíme do šicí dílny. Ve světlé místnosti panuje čilý pracovní ruch. Šít se začíná časně zrána, v osm pak zavoní káva a potom už stroje pravidelně vrčí až do přestávky. Chvílemi si připadáme jako na zkoušce orchestru – každý stroj má jiný zvuk, některé vrčí, jiné šumí, klapají a cvakají, další vrní a předou. A do toho se v pravidelných intervalech ozývá píst patentkovačů. Kdyby se tu zastavil Dvořák, mohla mít Humoreska úplně jinou podobu, říkám si. Chybí už jen dirigent! *


Na velkém pracovním stole leží v několika vrstvách připravená látka, paní Markéta z ní ruční řezačkou šikovně vyřezává tvary budoucích plenkových kalhotek. Za chvíli tu místo metráže leží hromady připravených tvarů. „Z menších odřezků se vyřezávají dámské látkové vložky,“ vysvětluje. „Ani kousek látky nepřijde nazmar.“ Potom je třeba jednotlivé vrstvy materiálů zkompletovat, podle toho, jaká plenka se šije. Většina z nich je složená z několika vrstev, každá vrstva je z jiného materiálu.

Zkompletované plenky putují k patentkovacím strojům. Ty obsluhují Petra se Šárkou. Jejich úkolem je vybrat barevně ladící patentky a narazit je na plenku. „Na jednu plenku přijde kolem dvaceti, třiceti patentek,“ popisuje paní Šárka. „Na některých svrchních kalhotkách je i čtyřicet patentek!“ „To aby každému miminku plenka co nejlépe seděla,“ připojuje se paní Petra. „Těm štíhlým i těm, co mají silnější stehýnka nebo větší bříško.“ Vybrat barevné patentky není jednoduché. „ Kolikrát se na dílně vedou vášnivé debaty – žlutou, nebo modrou? Nebo světle oranžovou?“ smějí se dámy.

Na opatentkované plenky je třeba našít gumičky. Paní Jana je natáhne na látku, přejede strojem a za šicí jehlou už se objevují pravidelné vlnky – celé to trvá jen pár sekund, ale plenky dostávají svůj konečný kalhotkový tvar.


 Teď je potřeba všechny vrstvy sešít, to mají na starosti paní Dáša, Hanka a Romana. „Chce to praxi, aby při sešívání žádná vrstva neutekla, ani se nenakrčila,“ říká paní Dáša. Vedle ní na stole stojí v komínkách hotové plenky různých barev a obrázků. „Tady si vybere každý,“ všímá si mě paní Hanka. „Máme tu něžné dětské potisky, ale i tmavé vzory pro náročné maminky, které roztomilými kytičkami neuspokojíte,“ směje se sympatická paní. Před časem přišla o práci, měla pár let před důchodem. Po několika měsících nastoupila sem a už tu šije druhým rokem. „Práce mě baví, je to radost, šít plenky pro ty maličké!“

S tím souhlasí i paní Irena, která u vedlejšího stolu šije přebalovací podložky – vespod vzorovaný voděodolný materiál, na povrchu jemný kojenecký plyš. „Šití na miminka je kreativní práce – nejraději kombinujeme různě barevné materiály s tištěnými vzory. Látky se často obměňují, takže je stále co vymýšlet.“

Hotové plenky se balí do velkých krabic a posílají do skladu. Paní Mirka pečlivě kontroluje, jestli počty správně sedí. „Krabice putují mezi dílnou a skladem, dokud jsou ještě použitelné. Látkové plenky staví na ekologickém přístupu k životu, snažíme se o to i při výrobě. Žádné zbytečné krabice, žádné papírové obaly, minimum obalových plastových materiálů.“

Ještě napsat adresu, předat pohlednému chlapíkovi z doručovací služby a zítra máme plenky u nás ve skladu v Ivančicích. Však už na ně zákazníci čekají.


* Antonín Dvořák je významný český skladatel. Inspirací při komponování skladby Humoreska mu byly zvuky jedoucího vlaku.


Autor: Hana KřivánkováVisiting Anavy sewing workshopIt is Tuesday morning and the fog is rising from the fields near Boskovice. A narrow road turns elegantly between the meadows in the hilly countryside. We are going to a small town located in the heart of the Boskovice furrow to visit the sewing workshop of the Anavy company which is a producer of modern cloth diapers. In the inconspicuous building behind the train tracks,the diapers worn by thousands of children in the Czech Republic and abroad are made.

In the door, the manager of the production – Mrs Mirka, welcomes us cordially. Five years ago, she made a deal with the owner of the company, Mrs. Ivana Filipovičová, and both of them have cooperated to this day. At first, Mrs. Filipovičová sewed the diapers at home but thanks to the great interest of the customers, it was necessary to find a coworker – so she met with Mrs. Mirka, the owner of the sewing workshop in Opatovice. "We had sewed many different things here" the elegant brunette remembers. "Sometimes scarves, caps, then cloth bags, working suits..." When she responded to an advertisement in which they were looking for a seamstress for sewing cloth diapers, she thought that it will be only a small extra income. After all, what could be so difficult on sewing diapers? Now, she and Mrs Filipovičová are laughing at it. To sew a good diaper is a real mastery.


The company got quickly introduced to the Czech market as well as abroad and Mrs. Mirka had to hire another two seamstresses – today twelve people sew and assemble the goods here already. All the women are local, three of them are mothers on maternity leave who prepare the material for sewing in the spare moments at home, many other seamstresses began to work just after the end of maternity leave and appreciate a nice job in the neighborhood of schools and kindergartens.

Now, we are walking through a warehouse filled up with the material and do not know where to look first – there are dozens of colorful patterns, large rolls of soft cotton, bamboo and velvet fabrics stacked up to the ceiling. We can´t resist carresing fine plush surfaces with our fingers. "And we are going to expand." Mrs. Mirka tells us proudly. "Storage spaces are not big enough anymore and a workshop starts to be small too. The number of customers is increasing and the finished goods are flying off the shelves, literally.“ Even though she is responsible for the manufacture, after shipping the goods to the warehouse she checks our facebook pages and enjoys the joy of mothers when they receive the new diapers. "We have an immediate feedback directly from our customers." she explains.

We just entered the sewing workshop. In a bright room, there is a lively working activity. The work starts early in the morning, at seven o´clock the coffee smells nice and then the machines growl regularly until a break. After a while, it sounds like a runaway orchestra - each of the machines makes a different sound, some growl or purr, while the others clatter and chatter. In addition, at regular intervals one can also hear the piston snap fastening machines. If Antonín Dvořák would have visited this place, his Humoresque could have a completely different form, I thought. Just a bandmaster is missing! *


On a large work bench, prepared fabric lies in several layers. Mrs. Markéta cuts skillfully the shapes of future cloth diapers with a hand cutter. In a while the yard goods turn into piles of prepared shapes. „Not even a piece of fabric is wasted.“, she explains. „From the smaller cuttings, the lady pads are made." Then it is necessary to complete the separate layers of material, depending on what kind of diaper is going to be sewed. Most of them are composed of several layers, where each layer is made from a different material.

The assembled diapers go to the snap fastening machines. Those are operated by Petra and Šárka. Their task is to select color-matching snaps, and fasten them on the diaper. „On average, there are approximately twenty to thirty snaps per one diaper.“ Mrs. Šárka describes. „On some types of diapers there are even forty snaps!“ "This is to ensure the best fit possible for slender babies as well as for those who have thicker thighs or bigger tummy." Mrs. Petra joins in. To choose the right colour of the snaps is not easy. "Many times there are passionate discussion in the workshop – yellow, or blue? Or a bright orange?“ the ladies laugh.

To the diapers with snaps, elastics must be sewed. Mrs. Jana stretches them on the fabric, runs over with the sewing machine, and the regular ripples appear behind the sewing needle already – the whole work takes only a few seconds, but the diapers get their final fitted shape.

As a next step, all layers of the diaper must be sewed together. This is done by Mrs. Dáša, Mrs. Hanka and Mrs. Romana. "It takes practice to sew all layers together in such a way that no layer runs away or creates wrinkles." Mrs. Dáša explains. Next to her on the table there are finished diapers of various colors and patterns, folded in piles. Everyone can choose their favourite one." Mrs. Hanka notices me. "We can offer sweet children's prints as well as dark designs for the exacting moms, who are not so pleased with cute flowers." the nice lady laughs. A while ago she became unemployed, just a few years before retirement. She got hired in here and has sewed the diapers for two years already. "I enjoy the work, it is a pleasure to sew diapers for those little babies!"

Mrs. Irena, who makes the changing mats at the next work bench, agrees on that. The changing mats are made from water resistant material at the bottom while on the surface there is soft baby plush. "Sewing for babies is a creative work – we like combining the differently colored materials with printed patterns the most. Fabrics often change, so there is always something new to create.“


The finished diapers are packed into large boxes and sent to the distribution centre. Mrs. Mirka checks carefully if the numbers of the diapers agree properly. "The cardboard boxes travel between the workshop and distribution centre, as long as they are usable. The cloth diapers build on the idea of the ecological approach to life, so we try to do the same also in the production. No unnecessary boxes, no paper packaging, minimum of plastic materials.“

Now it remains to write an address and pass the box to the handsome guy from the delivery service and tomorrow we have the diapers available in our distribution centre in Ivančice. However, their journey does not end here because our customers have been waiting for them.


* Antonín Dvořák was a famous Czech composer. The inspiration for one of his most popular composition were the sounds of the running train.

Žádné komentáře:

Okomentovat